"داس" جزئی از وجودش شده بود. بدنش را نمی خراشید و به دستش زخم نمی زد.