بی توووو
هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است؛ 
مثل شهری
که به روی گسل زلزله هاست...
[ عکس حنا خانوم ]