🍃
دوستت دارم ولی چون با حجابی بیشتر
.
مثل خورشیدی ولی پشت نقابی بیشتر
🍃

شال آبی و سرخ، حتی صورتی بر چهره‌ات خوب می‌آید؛
🍃
ولی خب رنگ سبز بیشتر...