خواب نمیبَرد مرا


یار نمیخَرد مرا


مرگ نمیدَرد مرا...


آه ...


چه بی بها شدم 

#عباس_معروفی