🎈🎉Its our Day

 ... Its Balochistan Day HAPPY Baloch Culture Day to all Nation 🎉
🔰بزرگداشت روز فرهنگ بلوچ مصادف با دوم مارچ_ دوازدهم اسفند ماه🔰
🌴در بلوچستان شرقی از سال های گذشته و به همت و ابتکار شبکه تلویزیونی وش نیوز و حمایت سیاسیون و اقشار مختلف بلوچ ,مراسم بزرگداشت فرهنگ بلوچ پایه گذاری گردید
👥هر ملتی به هر بهانه ای که ممکن است تاریخی ,سیاسی و یا رویدادی فرهنگی باشد تمایل به برگزاری مراسمی جهت معرفی و پاسداشت فرهنگ بومی خود دارد تا بدین وسیله انگیزه ای برای اشنایی بیشتر مردم با تاریخ ,داشته های فرهنگی , رسوم کهن و پوشش های سنتی آن ملت ایجاد گردد.
🌍در اغلب کشورها اینگونه مراسمات از طرف دستگاههای دولتی با هزینه های هنگفت برگزار می گردند تا علاوه بر گرد هم امدن مردم, حس هویت و وحدت ملی جامعه تقویت گردد.
🌐همچین مراسمی همه ساله در دوم مارچ در تمام نقاط دنیا توسط بلوچهای دوستدار فرهنگ اصیل بلوچی جشن گرفته شود تا هم مردم بلوچ و هم دیگران با رسوم, نمادها و ابزارهای فرهنگی بلوچستان بهترآشنا گردنند
🌠امسال نیز همچو پارسال بلوچهای ساکن کشورهای عربی و اروپای همپای با بلوچهای بلوچستان شرقی قرار بر اجرای مراسم مشابه ولی بزرگتر را دارند تا بتوانند هرچه بهتر فرهنگ بلوچستان را در معرض دید همگان قرار دهند.
🌟برگزاری همچین مراسمی بدون کمکهای دولتی و به صورت خود جوش توسط هر شخص و گروهی شایسته قدردانی است👏