دوستان معرفی میکنم 😊 

عشقم بچه ها ، بچه ها عشقم

“عزیز بودن” جرم نیست

امتیازیست که “تو” در قلب من داری و “خیلی ها” ندارند

😂😂😂😂 

خیلیم خوشگله 😐 

 وَ مِنْ شرِّ حَاسِدٍ اذَاحَسَد 

😊😊😊 

امیدوارم همتون شوهر کنید 😂 

منو این این منو این خیلیم بهم میایم 

جفتمون عین همیم اگه اینو میبیند 

یعنی منو دیدین 😊