نکند دام نهد؟
. خام شوی، رام شوی؟ .
نپَری جلد شوی، .
بی پر و بی بال شوی؟
.
. "مولانا"