بلوچستان سرزمین مهر دیار یکرنگی و پر رنگی

بلوچ الف

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۴۹ ب.ظ علیــ ـرضا
دلارام

دلارام

هر که دلارام دید
از دلش آرام رفت...
#سعدی

  ۲۰ آبان ۹۷ ، ۱۲:۴۹ ۱۰ دیدگاه   ۱۴
علیــ ـرضا
چهارشنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۴ ب.ظ علیــ ـرضا
شکل قلب من

شکل قلب من


Shape Of My Heart از Stingمتن و ترجمه فارسی آهنگ

He deals the cards as a meditation

او با تفکری خاص با کارت ها بازی می کند

And those he plays never suspect

و به گونه ای بازی می کند که هیچ کس به وی شک نمی کند

He doesn’t play for the money he wins

او برای بردن پول بازی نمی کند

He doesn’t play for the respect

او برای احترام بازی نمی کند

He deals the cards to find the answer

او برای یافتن جواب با کارت ها بازی می کند

The sacred geometry of chance

برای ادراک هندسه مقدس احتمالات

The hidden law of probable outcome

قانون پنهان نتیجه احتمالی

The numbers lead a dance

اعدادی رقصان که بیرون می آیند

I know that the spades are the swords of a soldier

می دانم که پیک شمشیریست برای سرباز

I know that the clubs are weapons of war

می دانم که گشنیز ها سلاح هایی هستند برای جنگ

I know that diamonds mean money for this art

می دانم که خشت های الماس گونه بهای این هنر خواهند بود

But that’s not the shape of my heart

اما اینها شکل قلب من نیست

He may play the jack of diamonds

او ممکنه با سرباز خشت بازی کنه

He may lay the queen of spades

شاید او با بی بی ( ملکه ) پیک بازی کند

He may conceal a king in his hand

شاید او شاهی را در دستش پنهان کند

While the memory of it fades

زمانی که خاطراتش در حال پاک شدن است

I know that the spades are the swords of a soldier

می دانم که پیک شمشیریست برای سرباز

I know that the clubs are weapons of war

می دانم که گشنیز ها سلاح هایی هستند برای جنگ

I know that diamonds mean money for this art

می دانم که خشت های الماس گونه بهای این هنر خواهند بود

But that’s not the shape of my heart

اما اینها شکل قلب من نیست

That’s not the shape, the shape of my heart

اینها شکل قلب من نیست, شکل قلب من

And if I told you that I loved you

و اگر من به تو گفتم که عاشقت بودم

You’d maybe think there’s something wrong

شاید فکر کنی این وسط یک چیزی اشتباه است

I’m not a man of too many faces

من مردی با چهره های متعدد نیستم

The mask I wear is one

نقاب من فقط یکی است

Those who speak know nothing

کسانی که حرف می زنند هیچ چیز نمی دانند

And find out to their cost

و خودت ارزش آنها را خواهی فهمید

Like those who curse their luck in too many places

مانند کسانی که شانس آنها در همه جا نفرین شده

And those who smile are lost

و کسانی که می خندند شکست می خورند

I know that the spades are the swords of a soldier

می دانم که پیک شمشیریست برای سرباز

I know that the clubs are weapons of war

می دانم که گشنیز ها سلاح هایی هستند برای جنگ

I know that diamonds mean money for this art

می دانم که خشت های الماس گونه بهای این هنر خواهند بود

But that’s not the shape of my heart

اما اینها شکل قلب من نیست

That’s not the shape of my heart

اینها شکل قلب من نیست

لینک سایت مترجم
  ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۳:۱۴   ۱۹
علیــ ـرضا