آنجا را نمیدانم ؟

امّا اینجا

تا پیراهنت را #سیاه نبینند ،

#باور نمی کنند که ،

چیزی از دست داده باشی ؟!

#احمدشاملو

 

🍃 #ترانه_زیبای_بلوچی 

 

#نور_محمد_نورل