ای کاش تاریخ انقضای انسان ها را روی بدنشان می نوشتند!
و می فهمیدیم چه انسان هایی، تا چه زمانی دز زندگی ما خواهند بود...

عکس شهاب