بیدار شو پروانه 
دیر شده است،
راهی دراز داریم
برای همراهی ...

عکس شهاب