🔺خطا

✍🏻نسرین بهجتی


از خطای کوچک کسی که 

دوستش داری بگذر

چرا که تنهایی سرانجام ترا مجبور خواهد‌شد از خطای بزرگ کسی بگذری که دوستش نداری