می خندی

می خندی و قلقلکت میدهد مرگ
شبیه خارپشتی که وارونه لای سنگها گیر کرده و شیر ها شکمش را لیس می زنند ...