تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم! .

عکاس اسحاق دیده ور