مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى ،
وقتى خسته‌اى ،
وقتى عصبانى هستى ،
وقتى استرس دارى ،
مکث کن و 
هیچ تصمیمی نگیر!
این هنر مراقبه است. 

هر لحظه مراقبه کن