در لحظه های با لباس سبز

عشق را

هستی را

و بودن را

زمزمه کردم