دل زهیری 😅
 
دانلود آهنگ
دل را به کف هر که دهم باز پس آرد
کس تاب نگهداری دیوانه ندارد...