زندگی بهشت است

برای آنهایی که

عاشقانه عشق می ورزند!

بی پروا محبت 

می کنند و کمتر از دیگران 

انتظار دارند.

قلبتون جایگاه عشق

و زندگیتون بهشت

#ایرانشهر | #بلوچستان | #ایران