خدا میداند که چه دوستت دارم هایی ، چه دلم برایت تنگ شده هایی ، چه شب بخیرهایی زیرِ آوارِ غرورِ لعنتی‌مان مانده !
و ما عینِ خیالمان هم نیست که طرفِ مقابلمان ، در انتظارِ همین حرف های ساده ی‌ِ زیر آوار ، جان میکَند...
.
.

 

.

#گاهی به سبک حصار آسمان 😂😂😂

ببخشید دیگه نمی‌دونم چی شد دیگه ببخشید 😂😂😂

حصار جان ببخشید#طنز گونست