ماشین ظرفشویی داشت ظرفا رو میشست 

رفتم از پشت بغلش کنم برق گرفتم

شما نمی گفتین حس خوبیه ظرف بشوره از پشت بغلش کنی 

دیگه اصلا نمیشه به حرفاتون اعتماد کرد 😐