ای هفت سالگی

ای لحظه شگفت عزیمت

بعد از توهرچه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت!!!!!!!

پا ب پایم نیامد چرا؟! . ..