گاهیم خونه مجردی در دستان 

پسر عمو جان بهمراه دوستان 😐👌  

اینم وضعیت آشپزی دریافت
مدت زمان: 12 ثانیه