ستاره او ستاره

میکنم من تو رو اشاره 😜

بیا با من دوباره

بیا بشین کنار من دوباره

ستاره او ستاره

من نگات میکنم تو منو نگاه نمیکنی

من میشنم تو با من نمی شینی 😁دریافت
امیدوارم لذت ببرید .