دنــیــای مــجــازی شـلــوغ تــریــن ســرزمــیــن تــنــهــایــی اســت 
بــاهــمــه کــس هــســتــی و بــا هــیــچ کــس نـیــســتــی