خوشحالی از تو شروع می شود،

نه از رابطه هایت، 

نه کارت، 

نه از پول 

خوشحالی از خود تو شروع می شود