در مسابقات تیر و کمان که در سطح کشوری برگزار شد

 خانم عاطفه میدانی( برهانزهی) دختر بلوچ قهرمان این مسابقه شد .

اصفهان