واژه ای برای سرودنت نیافتم 

 آخر واژه ها هم با دیدنت خودشان را گم کرده اند!

 متن از دوست عزیزم وحید