گر بخواهم گل بروید بعد از این از سینه ام 
صبر باید کرد تا سنگ مزاری بشکند