🔰🌹🌼🌻🌸💐🏵🌹🔰

بعضی چیـزها را بایـد هر روز

زنده‌اش کنی تا خودت زندگی کنی: ❤️عشـق را...

🙏🏻ایمـان را...

😊زنـدگی را … 

"روزتون سرشار از حس ناب زندگی"