شـُمَـــئ وَشـّﭹـن سَباه  پَـه مُراد بات

صبح بخیر بلوچی 😍 

( نان روگنی _ نان روغنی ) 

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت…

دوباره امروز متولد شدی “آدم”

پس خجسته باد هر روزت…

( صبحتون بخیر دوستان)