سُرود یا سُروز اصیلترین ساز در موسیقی بلوچی است، این ساز که شبیه به قیچک ایرانی است ، با ارشه نواخته می شود و صدای دارد که گویا از عمق وجود نوازنده برمی خیزد ، گاه نوای سُرود چنان سوزناک و یا چنان هیجان آور است که شنونده را به احساسی نیک از زندگی میبرد ، 

نوازنده استاد پهلوان زنگشاهی
۶۰ ثانیه زمانش 😐