⚖️زن هرچقدر هم که بزرگ شود

همسر شود

مادر شود

مادربزرگ شود

درونش هنوز هم "دختری" کوچک چشم انتظار است

انتظار میکشد برای لوس شدن

محبت دیدن

دستی میخواهد برای نوازش

و چشمی برای ستایش

مهم نیست چند ساله شدی

زن که باشی

دنیایت هنوز صورتیست👍💃