رونمایی از اِلمان دونلی استاد اسپندار ، میدان استاد اسپندار 

( ورودی شرقی بمپور )