لیونل ریچی
پ.ن خیلی بی ربط و بدون مخاطب مدیونید اگه فکر کنید خبریه