موهای سفیدشان را که می بینی، 

دلت از غم پر می شود. 

می دانی که زمان خواهد گذشت و تو نیز روزی، 

سفیدی موها را تجربه می کنی و 

دست هایت چروک و سوی چشمانت به ضعف می گراید. 

پشت تو نیز روزی خمیده می شود. 

دست هایت می لرزد و زیبایی چشم گیرت زیر موج چروک های صورتت جمع می شود. 

تو هم روزی مادربزرگ و پدربزرگ می شوی. چشم به در می دوزی که شاید کسی بیاید و تمام لحظات تنهایی ات را پر کند

پایان_کار .