اینطوری اجرش بیشتره 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 نشستن در خانه و منتظر اذان بودن خوب نیست 😊😊😊