این غذای مخصوص تباهگ(tabaheg) نام دارد و غذای مخصوص  مردم مکران است و نیزدر شهرهایی مانند نیکشهر. فنوج قصرقند. لاشار و سرباز ایرانشهر استفاده میشود