امروزه لباس و سوزن دوزی بلوچی و طرح های استادانه زنان بلوچ پا را فراتر از مرزهای گذاشته و کاربردی چشمگیر در صنعت مد و لباس دارد.