میبینی هموطنِ جان؟ از زمینو دیوار و آسمان در خانه هایشان طبیعت می بارد و در این خانه ها، هنر با دستانی که در قلبی نجیب، مهربان و سرشار از مرام ریشه دارد، به زیبایی آمیخته می شود. اینجا موزه ای از عشق، هنر، زندگی و معرفت است. اینجا بلوچستان است. بهار۹۰. سیستان و بلوچستان. 

#جواد_قارایی