پدرم عاشق مادرم بود و هیچوقت به او نگفت
اما هر وقت که مادرم بیمار بود
دکتر درجه تب را در دهان پدرم می گذاشت!

نسرین بهجتی