ما از خود؛
جدا و
به انزوایی سخت دچار گشته ایم..
خداحافظ