تنهایی آدم ها
بزرگه 
خیلی بزرگ...
شایدم به وسعت یک دریا است،
اما برای پر کردنش
یک لیوان محبت کافیست....

عکس عبدالرحمن عزیزی