مستند ساز جواد قارایی و توصیف بلوچستان که چگونه است .