دیگر مواظب پیرهنم نیستم 

بگذار پاره شود

می گویند :بزرگترى 

چند پیرهن بیشتر پاره کرده اى

چاک چاکش می کنم پیرهنم را

تا

به

بزرگیت برسم

📷حبیب رضاییان

✍🏻مریم شیرانی