بیا،  اما
نقابت را نیاور
گلی وقتی ..،
گلابت را نیاور
ببین ،هی سر به زیرم
 سر
به زیرم
به مرگ" من  " ،طنابت را نیاور

📷عکس:عاطفه آرانی