به قول خسرو شکیبایی عید واقعی از آنِ کسی اسـت که پایانِ سالش را جشن بگیرد، نه آغاز سالی که از آن بی خبر است.... 

🌹 پایان سالتون قشنگ 🌹