الهی‌ که هیچ وقت دلتون به تنگ نیاد

اگر هم اومد!

به این تنگ بیاد😉

بندر تنگ از بکرترین سواحل مکران.