صدقه هفتاد نوع بلا را دفع میکند !!!!!!!؟؟؟

[ عکس علیرضا خشاب ]