زندگی بهشت است؛ برای آنهایی که

عاشقانه عشق می ورزند

بی پروا محبت می کنند

و کمتر از دیگران انتظار دارند 

#شیرآباد | #زاهدان 

[ 📸 ملیکا آخته ]