نیمه گمشده من چه کسی میتونه باشه؟؟؟؟
کجایی دارم دنبالت میگردم؟